...

V

 

 

 

 

Steetwork

 


Cíle a poslání služby streetwork

Posláním Streetworku je podpora klienta v dosažení co nejvyšší míry jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života včetně minimalizace rizik spojených s užíváním drog.

Streetwork Zlín poskytuje služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám ve Zlíně a okolí.

Poskytování služeb vychází z principu snižování zdravotních a psychosociální rizik plynoucích z užívání drog, z principu ochrany veřejného zdraví a z principu nízkoprahovosti. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů.

Cílem je umožnit klientům Kontaktního centra v maximální možné míře vést a rozvíjet  běžný způsob života.

Zpět na začátek této strany


Popis jednotlivých služeb poskytovaných v rámci terénní práce

 1. Monitoring drogové scény v našem regionu – Terénní pracovník aktivně vyhledává potencionální klienty či zájemce o služby, kteří z jakéhokoliv důvodu nevyužívají kontaktní centrum a nabízí jim své služby. Snaží se přitom monitorovat drogovou scénu tak, aby bylo možné pružně reagovat nabídkou služeb na její proměny.

 2. Výměnný program zdravotnického materiálu

 3. Krizová intervence

 4. Poradenství a informační servis

 5. Zdravotní pomoc

Terénní program se příliš neliší od výše jmenovaných služeb, hlavní rozdíl je, že je tato služba poskytována v přirozeném prostředí uživatelů služeb, tedy především na ulici, v restauračních zařízeních, klubech, parcích apod.

Veškeré služby Terénního programu jsou poskytovány bezplatně.

Zpět na začátek této strany


Cílová skupina

           Uživatelé drog

Hlavní cílovou skupinu programu tvoří uživatelé drog. Skupina je vzhledem ke specifikům nabízených služeb dále rozdělena na

 •       osoby závislé na návykových látkách

 •       intravenózní uživatele - rizika přenosu infekčních onemocnění, vzniku abscesů a flegmón, snížená imunita, riziko předávkování

 •       uživatele těkavých látek – riziko vzniku kardiovaskulárních potíží, dýchací potíže

 •         klienty užívající psychofarmaka  klienty s kombinovanou závislostí s alespoň jednou drogou nealkoholového typu mimo nikotin  

 •       experimentátory a mladistvé uživatele přecházející na rizikové způsoby užívání - neznalost zásad bezpečnějšího užívání drog, možnost včasné intervence a tím zabránění rozvoje užívání drog

 •       uživatele tanečních drog - rizika předávkování drogou

 •       abstinující uživatele - zvládání sociálních a zdravotních následků dlouhodobého užívání drog

         Osoby blízké

 • Další skupinou, která využívá služeb Streetworku, jsou tzv. osoby blízké, tedy rodiče, partneři, přátelé, příbuzní a další blízcí uživatelů drog. Tyto osoby se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili, že někdo z jejich okolí užívá drogy, nebo se toho obávají.

Veřejnost

 • V neposlední řadě se zaměřujeme na skupiny obyvatelstva, které by měly být informovány o naší činnosti v rámci primární  prevence. Kromě široké veřejnosti jde například o skupiny učitelů, žáků, studentů, rodičů, pěstounů apod.

 • Služba veřejnosti probíhá též prostřednictvím výměny a případným vyhledáváním a sběrem použitých jehel, které se díky tomu volně nepovalují a neohrožují.

 • Služba veřejnosti probíhá též poskytováním informací ohledně drog a drogové problematiky vůbec.

Zpět na začátek této strany


Kritéria pro poskytnutí služby:

 • klient spadá do cílové skupiny vymezené projektem

 • klient dodržuje "řád" kontaktního centra, který vymezuje práva a povinnosti

 • testování hepatitid B a C a testování HIV je podmíněno písemnou žádostí klienta v  "in-come" dotazníku

 • klient má o službu zájem

 

Kritéria pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • zájemce o službu nespadá do cílové skupiny

 • klient má zákaz vyplývající z dřívějšího porušení řádu (netýká se všech služeb)

 • klient je v silně podnapilém stavu

 • služby "harm reduction" jsou poskytovány výhradně uživatelům drog

Zpět na začátek této strany