...

V

 

 

 

 

 

K centrum Zlín

.


Cíle a poslání K-centra Zlín

Posláním Kontaktního centra je podpora klienta v dosažení co nejvyšší míry jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života včetně minimalizace rizik spojených s užíváním drog.

Kontaktní centrum Zlín poskytuje služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám ve Zlíně a okolí.

Poskytování služeb vychází z principu snižování zdravotních a psychosociální rizik plynoucích z užívání drog, z principu ochrany veřejného zdraví a z principu nízkoprahovosti. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů.

Cílem je umožnit klientům Kontaktního centra v maximální možné míře vést a rozvíjet  běžný způsob života.

Zpět na začátek této strany


Popis jednotlivých služeb KC Zlín

 1. Drogové poradenství - poradenství se zaměřuje na snižování rizik spojených se zneužíváním. Řadí se sem: poskytování informací o relativně bezpečné aplikaci, zvládání abstinenčních příznaků, zvládání negativních psychických rozpoložení, zdravotní poradenství, informace týkající se účinků drog. Rodičům a lidem blízkým pak mohou zaměstnanci centra poradit, jak se chovat k intoxikovanému, jak postupovat při předávkování či jak řešit nejrůznější situace vzniklé v důsledku zneužívání psychoaktivních látek.

 2. Krizová intervence - okamžité poskytnutí pomoci v případech, kdy se klient ocitl v krizi způsobené zdravotním stavem či sociální situací. Krizovou pomoc lze provádět jak přímo, tak telefonicky. Do této oblasti spadá i hledání okamžitého řešení tíživých životních situací, jako je např. odchod od rodiny, úmrtí, ztráta partnera, atd. Vzhledem k tomu, že krizová intervence může být prováděna i v terénu, nemusí být vázána na otevírací dobu kontaktního centra.

 3. Výměnný program - intravenózní aplikace drog s sebou nese mnoho rizik a to jak pro samotného uživatele, tak i pro jeho okolí. Výměnný program zdravotnického materiálu je určen k maximálně možné eliminaci těchto rizik. Výměnou použitého kontaminovaného zdravotnického materiálu za sterilní výrazně snižuje možnost výskytu a šíření infekčních onemocnění, např. hepatitidy A, B, C či HIV. Dále se snižuje riziko tvorby abscesů. Likvidací použitých injekčních jehel a stříkaček chráníme také veřejnost před nebezpečím poranění se např. o volně pohozenou použitou stříkačku s jehlou. Do výměnného programu spadá i distribuce zdravotního materiálu: sterilních tamponů, injekční vody, náplastí nebo kondomů.

 4. Hygienický servis - v kontaktním centru může klient využít hygienická zařízení pro svou osobní potřebu - např. sprcha, toaleta. V zařízení je k dispozici také automatická pračka na praní špinavého prádla.

 5. Potravinový servis - nabízí možnost konzumace potravin a nápojů, které jsou aktuálně k dispozici. Jedná se o základní potraviny, polévky, těstoviny či pečivo, z nápojů pak káva, čaj a chlazené nealkoholické nápoje. Klient má možnost konzumovat i vlastní potraviny.

 6. Sociální servis - pomoc při vyřizování dokladů, při jednání na Úřadu práce, při jednání na zdravotních pojišťovnách, intervence v rodině, ve škole či na pracovišti, pomoc při jednání s policií, soudy a Probační a mediační službou, spolupráce s kurátory, pomoc při jednání s jakýmikoli dalšími úřady či institucemi. Ve všech těchto případech se jedná o tzv. aktivní asistenční službu.

 7. Zdravotní pomoc - základ zde pro klienty tvoří nabídka provádění testů z kapilární krve pro zjištění možné infekce - virové hepatitidy typu B a C, nebo HIV. Nabízíme test k zjištění přítomnosti metabolitů drog v moči. V rámci zdravotní pomoci jsme schopni provádět základní ošetření například abscesů, poranění žil atd. Dle potřeby zajišťujeme klientům poradenství. Nedílnou součástí je vitamínový servis (rozpustné vitamínové tablety).

 8. První kontakt v rámci centra - jak již bylo dříve zmíněno, kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení terciální protidrogové prevence. Pro většinu uživatelů drog je typický strach a neochota sdílet své problémy s okolním světem. Prvním kontaktem je tedy myšleno navázání určitého základního vztahu mezi klientem a institucí, která má zájem mu pomoci z jeho tíživé situace. V rámci prvního kontaktu dochází k předávání primárních informací v obou směrech. Klient seznamuje pracovníka se svou „zakázkou” na službu, zaměstnanec poskytuje klientovi informace o možnostech, které klient příchodem do kontaktního centra získává. Výstupem prvního kontaktu by mělo být navázání vztahu vzájemné důvěry, jenž zajistí opětovný kontakt. V rámci prvního kontaktu klient může vyplnit anonymní vstupní "in-come" dotazník.

 9. Poradenské služby a psychoterapie - jedná se o konzultace zaměřené na řešení nejrůznějších potřeb či problémů klienta. Základním rysem poradenství je velmi široký tématický záběr. Klient si sám vybírá pracovníka, se kterým chce konzultovat své záležitosti. V rámci poradenství provádíme i „motivační trénink” v případech, kdy se klient rozhoduje pro abstinenci. Dále v případě zájmu ze strany klienta mohou pracovníci poskytnout terapeutické služby na úrovni odpovídající jejich vzdělání a zkušenostem.

 10. Návaznosti - vzhledem ke specificky profilovanému systému služeb je nutné, aby na kontaktní centrum existovala celá řada návazností nejrůznějšího zaměření. V případě potřeby poskytneme návaznost na další instituce jako např.: psycholog, psychiatr, odborný lékař různých specializací, detoxikační oddělení, léčebné zařízení, terapeutické komunity, Úřad práce, zdravotní pojišťovny, další kontaktní centra, NZDM a další organizace pro volný čas, právník, Občanská poradna, Probační a mediační služba aj.
  Pracovníci centra uznávají, že v nejlepším zájmu klienta může být jej referovat nebo předat jinému zařízení nebo odborníkovi.


  Tento výčet služeb je základní, tato škála může být doplněna o celou řadu dalších možností, které jsou však realizovány v menší míře při řešení individuálních potřeb klientů.

        Kapacita zařízení je 400 klientů a 5 000 kontaktů za rok.

 

Veškeré služby Kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně.

Zpět na začátek této strany


Cílová skupina:

        Uživatelé drog:

      Hlavní cílovou skupinu zařízení tvoří uživatelé drog. Skupina je vzhledem ke specifikům nabízených služeb dále   rozdělena na:

 •       osoby závislé na návykových látkách

 •       intravenózní uživatele - rizika přenosu infekčních onemocnění, vzniku abscesů a flegmón, snížená imunita, riziko předávkování

 •       uživatele těkavých látek – riziko vzniku kardiovaskulárních potíží, dýchací potíže

 •         klienty užívající psychofarmaka  klienty s kombinovanou závislostí s alespoň jednou drogou nealkoholového typu mimo nikotin  

 •       experimentátory a mladistvé uživatele přecházející na rizikové způsoby užívání - neznalost zásad bezpečnějšího užívání drog, možnost včasné intervence a tím zabránění rozvoje užívání drog

 •       uživatele tanečních drog - rizika předávkování drogou

 •       abstinující uživatele - zvládání sociálních a zdravotních následků dlouhodobého užívání drog

Osoby blízké

 • Další skupinou, která využívá služeb Kontaktního centra, jsou tzv. osoby blízké, tedy rodiče, partneři, přátelé, příbuzní a další blízcí uživatelů drog. Tyto osoby se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili, že někdo z jejich okolí užívá drogy, nebo se toho obávají.

Veřejnost

 • V neposlední řadě se zaměřujeme na skupiny obyvatelstva, které by měly být informovány o naší činnosti v rámci primární a sekundární prevence. Kromě široké veřejnosti jde například o skupiny učitelů, žáků, studentů, rodičů, pěstounů apod.

 

Zpět na začátek této strany


Kritéria pro poskytnutí služby:

 • klient spadá do cílové skupiny vymezené projektem

 • klient dodržuje "řád" kontaktního centra, který vymezuje práva a povinnosti

 • testování hepatitid B a C a testování HIV je podmíněno písemnou žádostí klienta v  "in-come" dotazníku

 • klient má o službu zájem

 

Kritéria pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • zájemce o službu nespadá do cílové skupiny

 • klient má zákaz vyplývající z dřívějšího porušení řádu (netýká se všech služeb)

 • klient je v silně podnapilém stavu

 • služby "harm reduction" jsou poskytovány výhradně uživatelům drog

Zpět na začátek této strany