Vítejte na stránkách

občanského sdružení ONYX

 


Stanovy o. s. ONYX 

Článek I.
Základní ustanovení

 

Název občanského sdružení: Občanské sdružení ONYX

Zkráceně: o.s. ONYX

Sídlo sdružení: Gahurova 1563/5, 760 01  Zlín

Působnost sdružení: Česká republika

 

 

Článek II.
Právní postavení sdružení ONYX

 

1.       ONYX je dobrovolným nezávislým nepolitickým sdružením občanů sdružených na základě společného zájmu. Jeho činnost je v souladu s Ústavou a zákony České republiky.

 

2.       Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění a je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra.

 

3.       Sdružení ONYX je organizace s právní subjektivitou. Může samostatně pracovat, zavazovat se a nabývat práv. Může jednat s orgány státní správy, právnickými i fyzickými osobami v ČR i zahraničí.

 

4.       Na základě rozhodnutí valné hromady může sdružení ONYX za účelem obhajování a prosazování společných zájmů a potřeb vytvářet vyšší formy sdružení, nebo se připojit k existujícím sdružením, která se zabývají podobnou činností za podmínky, že bude zachována právní subjektivita sdružení ONYX.

 

5.       Činnost a práce sdružení je podmíněná respektováním všeobecně platných právních předpisů a dále stanov sdružení a platných usnesení valné hromady a výkonného výboru.

 

 

Článek III.
Cíle sdružení

 

1.       Sdružovat občany se zájmem o problematiku drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů, o jejich prevenci, osvětu a o programy v oblasti sociálně patologických jevů.

 

2.       Poskytnout členům odborné poradenství o metodách a způsobech práce pomáhajících profesí.

 

3.       Cílem sdružení je také umožnit členům rozvíjet a předávat zkušenosti související s pomocí lidem závislým na drogách.

 

4.       Zvýšení informovanosti o dané problematice jak u široké veřejnosti, pak také u jedinců ohrožených sociální exkluzí.

 

5.       Mapování drogové scény v regionu a depistáž jedinců ohrožených drogou.

 

6.       Péče a ochrana mládeže před rizikovým chováním vedoucím ke drogám a kriminalitě.

 

7.       Případné další aktivity pro rozvoj sdružení v oblasti primární, sekundární a terciární prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů.

 

8.       Získávání finančních příspěvků od sponzorů, dobrovolných dárců, i jiným způsobem tak, aby organizované projekty byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodů finanční náročnosti nedostupné.

 

 

Článek IV.
Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

a)       valná hromada jako nejvyšší orgán,

b)       výkonný výbor,

c)       předseda sdružení jako statutární a výkonný orgán,

d)       dozorčí rada jako kontrolní orgán.

 

Článek V.
Valná hromada

 

1.       Nejvyšším usnášejícím a rozhodujícím orgánem je valná hromada.

 

2.       Valná hromada se schází nejméně jednou za rok, nebo v případech, kdy o to písemnou formou požádá nejméně   30 % členů sdružení.

 

3.       Valná hromada rozhoduje o všech základních otázkách týkajících se činnosti, orientace a poslání sdružení ONYX. Především však:

                   a)      Rozhoduje o zániku sdružení, jeho názvu a symbolice.

                   b)      Schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy sdružení.

                   c)      Volí, schvaluje a odvolává členy výkonného výboru a dozorčí rady.

                   d)      Hodnotí a schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření, návrh finančního rozpočtu a výšku členského příspěvku předkládaného výkonným výborem.

                   e)      Schvaluje nebo ruší členství ve sdružení.

                    f)      Potvrzuje, mění nebo ruší rozhodnutí výkonného výboru.

 

4.       Závazným dokumentem pro období mezi valnými hromadami je usnesení přijaté valnou hromadou, které jsou povinni respektovat všichni členové sdružení.

 

 

Článek VI.
Výkonný výbor

 

1.       Výkonný výbor má nejméně tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dvouleté funkční období.

2.       V čele výkonného výboru ve funkčním období stojí předseda sdružení, zvolený členy výkonného výboru.

3.       Výkonný výbor se schází minimálně dvakrát za rok.

4.       Výkonný výbor koordinuje činnost mezi zasedáními valné hromady ve smyslu platných stanov a usnesení přijatých valnou hromadou. Výkonný výbor zejména:

             a)      Svolává zasedání valné hromady ve stanoveném termínu nebo dle potřeby.

             b)      Zabezpečuje chod sdružení po stránce hospodářské, administrativní a odborné. Zřizuje sekretariát a koordinuje jeho činnost.

             c)      Rozhoduje o způsobu zabezpečení činností ve sdružení, o pracovní náplni těchto činností, o způsobu jejich odměňování.

             d)      Organizuje jinou vedlejší činnost za účelem získání vlastních finančních prostředků a zdrojů, potřebných pro činnost sdružení ONYX.

             e)      Vysílá členy sdružení na služební cesty, jednání, shromáždění a akce.

              f)      Odpovídá valné hromadě za stav hospodaření.

             g)      Předkládá valné hromadě návrh finančního rozpočtu a výšky členských příspěvků.

             h)      Vytváří si pomocné orgány potřebné k řešení majetkových, hospodářských, odborných a jiných problémů, které není možné vyřešit zažitým způsobem.

 

 

Článek VII.
Předseda sdružení

 

1.       Předseda výkonného výboru vystupuje jako statutární zástupce sdružení.

 

2.       Je oprávněn jej zastupovat a jednat v zájmu sdružení, uzavírat hospodářské smlouvy a dohody se spolupracujícími subjekty.

 

3.       V případě potřeby má předseda právo pověřit jakéhokoliv člena sdružení, aby jednal jeho jménem.

 

 

Článek VIII.
Dozorčí rada

 

1.       Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 

2.       Dozorčí rada má nejméně dva členy.

 

3.       Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a kontroluje dodržování předpisů, především stanov a o výsledcích informuje valnou hromadu s návrhem na nápravné opatření.

 

4.       Členové dozorčí rady mají právo se zúčastňovat všech rokování a jednání sdružení ONYX s hlasem poradním. Člen dozorčí rady nesmí být pověřen jinou funkcí a nesmí vstupovat do hospodářsko právních vztahů sdružení bez souhlasu valné hromady.

 

Článek IX.
Členství ve sdružení

 

1.       Členem se může stát každý český občan, který je plnoletý a způsobilý k právním úkonům. Podmínkou je, že souhlasí s cíli a stanovami sdružení ONYX.

 

2.       Členem sdružení se může se stejnou podmínkou stát i osoba právnická, kterou ve sdružení zastupuje jí pověřená osoba. Práva a povinnosti fyzických i právnických osob ve sdružení jsou identické.

 

3.       O přijetí uchazečů rozhoduje valná hromada většinou hlasů. Uchazeč o přijetí může být odmítnut bez udání důvodu.

 

4.       Existují různé kategorie členství:

                   a)      řádný člen

                   b)      čestný člen

 

5.       Za čestné členy mohou být na návrh řádného člena sdružení a po schválení výkonným výborem přijaty osoby, které se zvláště zasloužili o rozvoj aktivit, které jsou předmětem zájmu a činnosti sdružení.

 

 

Článek X.
Práva a povinnosti členů

 

1.       Každý řádný člen sdružení má právo:

                   a)      Podílet se na tvorbě strategie, plánů a koncepcí souvisejících s existencí a činností sdružení.

                   b)      Využívat všech výhod, které souvisí s členstvím, především zúčastňovat se všech akcí pořádaných sdružením, využívat informační fondy, know-how, materiální vybavení a služby, které poskytuje sdružení svým členům.

                   c)      Být informovaný o všech usneseních a rozhodnutích výkonného výboru.

                   d)      Nahlížet do záznamů, zápisů a běžné agendy sdružení.

                   e)      Zúčastňovat se zasedání valné hromady.

                    f)      Být přítomen na zasedáních a rokováních, na kterých je projednávána jeho činnost ve sdružení.

                   g)      Být přijat a vyslechnut na nejbližším zasedání výkonného výboru, respektive obdržet písemnou odpověď na svůj podnět nebo stížnost adresovanou výkonnému výboru na jeho nejbližším zasedání.

                   h)      Podat odvolání valné hromadě vůči rozhodnutím výkonného výboru.

                     i)      Volit a být volen do funkcí ve sdružení, nebo být pověřený zastupováním zájmů sdružení při zasedáních a rokováních, které souvisejí s posláním sdružení.

 

2.       Každý řádný člen sdružení je povinen:

                   a)      Dodržovat stanovy sdružení a přijatá usnesení a rozhodnutí sdružení.

                   b)      Svými vědomostmi a zručnostmi se podílet na činnosti a aktivitách sdružení.

                   c)      Chránit informační fondy, know-how, výhody z členství a zájmy sdružení před zneužitím.

                   d)      Platit členské příspěvky.

                   e)      Dostavit se na zasedání výkonného výboru, na sekretariát, nebo na jiné určené místo jednání, pokud k tomu byl vyzván předsedou nebo odpovědným zástupcem sdružení ONYX.

 

3.       Práva a povinnosti čestných členů sdružení:

                   a)      Kromě práva volit a být volen má čestný člen všechna práva a povinnosti řádného člena.

                   b)      Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

 

 

Článek XI.
Ukončení členství

 

1.       Každý člen může kdykoli písemně oznámit své vystoupení ze sdružení.

 

2.       Členové, kteří ani po druhé výzvě nezaplatí do měsíce členský příspěvek, mohou být výkonným výborem vyškrtnuti ze seznamu členů.

 

3.       Člen, který se hrubě provinil vůči stanovám a cílům sdružení, nebo poškodil jeho vážnost, nebo jehož činnost škodí zájmům sdružení, může být vyloučený. Vyloučení navrhuje výkonný výbor sdružení a schvaluje valná hromada jednoduchou většinou hlasů v tajném hlasování.

 

4.       Členství zaniká úmrtím člena.

 

5.       Zánikem členství ve sdružení nevzniká občanovi právní nárok na majetek sdružení, jeho část nebo finanční náhradu.

 

 

Článek XII.
Hlasovací řád

 

1.       Hlasovací právo má pouze řádný člen sdružení ONYX.

 

2.       Zasedání nebo rokování orgánů sdružení je usnášení schopné, když je splněna jedna z následujících podmínek:

                   a)      Na zasedání nebo rokování je přítomna více než polovina členů s právem hlasovacím.

                   b)      Na zasedání nebo rokování je přítomný jakýkoliv počet členů s právem hlasovacím, jestliže všichni řádní členové byli nejméně 14 dní předem informováni prostřednictvím pozvánky.

 

3.       Člen sdružení může být na jednání sdružení či výkonného výboru nebo na valné hromadě plně zastoupen jiným řádným členem sdružení, pověří-li jej k zastupování plnou mocí.

 

4.       Přijatá rozhodnutí na zasedání či rokování jsou platná, pokud o nich rozhodla nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím.

 

5.       Pokud není možné přijmout rozhodnutí z důvodu rovnosti hlasů, vyhlásí předsedající druhé kolo hlasování; pokud ani potom nedojde k získání jednoduché většiny přítomných hlasů, rozhodne o hlasování předseda sdružení.

 

6.       Hlasování na valné hromadě a zasedání výkonného výboru se vykonává pomocí zvednutí ruky, přičemž je vždy nutné zjišťovat i počet členů, kteří se hlasování zdrželi.

 

7.       O každém zasedání a rokování orgánu sdružení vyhotoví jeden z pověřených členů výkonného výboru sdružení protokol, který podepisuje předseda sdružení. Protokol musí být natolik podrobný, aby bylo možné přezkoumat platnost rozhodnutí s ohledem na Stanovy.

 

 

Článek XIII.
Majetek a hospodaření

 

1.       Sdružení ONYX hospodaří s movitým i nemovitým majetkem získaným při svém založení a nabytým v průběhu své činnosti v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 

2.       Zdroje majetku sdružení jsou zejména:

a)       dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)       dotace a granty,

c)       příjmy z vedlejších činností,

d)       výnosy z majetku,

e)       členské příspěvky.

 

3.       Majetek jako celek slouží výhradně k zabezpečení úkolů, cílů a poslání sdružení.

 

4.       Za hospodaření odpovídá výkonný výbor a osoby výkonným výborem pověřené. Výkonný výbor vypracovává výroční zprávu o hospodaření a předkládá ji ke schválení valné hromadě sdružení. Součástí výroční zprávy je rovněž zpráva dozorčí rady.

 

5. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

Článek XIV.
Členské příspěvky

 

1.       Řádný člen je povinen v každém kalendářním roce uhradit členský příspěvek.

 

2.       Občan, který je přijat do sdružení, je povinen uhradit členský příspěvek za celý probíhající kalendářní rok.

 

3.       Výši členského příspěvku řádných členů stanovuje výkonný výbor a schvaluje valná hromada sdružení.

 

 

 

Článek XV.
Zánik sdružení

 

1.       Sdružení ONYX zaniká:

                   a)      Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

                   b)      Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho zrušení

 

2.       O zániku rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v článku XII. těchto stanov.

 

3.       Návrh na dobrovolný zánik sdružení může podat výkonnému výboru kterýkoli ze členů a projednaný je na nejbližším zasedání valné hromady.

 

4.       Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Majetek sdružení bude převeden na organizaci s totožným nebo podobným zaměřením. V případě, že do šesti měsíců od rozhodnutí valné hromady o zániku sdružení nedojde ke schválení likvidačního projektu, bude uplatněn postup ve smyslu § 13 odst. 4 Zákona č. 83/1990 Sb.

 

 

 

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

 

1.       Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

2.       Tyto Stanovy schválí nejbližší valná hromada a nabudou účinnosti dnem registrace. Jejich výklad vykonává výkonný výbor sdružení.

 

3.       Toto sdružení vzniká dnem jeho registrace podle příslušných ustanovení zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů Ministerstvem vnitra České republiky.

 

4.       Členové přípravného výboru se stávají řádnými členy sdružení ONYX dnem vzniku sdružení.

 

Zpět na začátek této strany


Organizační diagram o. s. ONYX

Zpět na začátek této strany